Informació institucional i organitzativa

Normativa

  • Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social i Reial Decret de 4 de desembre de 1985, que regula els Centres Especials de Treball.
  • Llei 4/2008, de 24 d’abril del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, preveu la regulació de l’actuació de les entitats sense ànim de lucre catalanes, exigint un funcionament intern que segueixi els principis de bona gestió i transparència.
  • Pla General de Comptabilitat i adaptació sectorial en matèria d’entitats sense afany de lucre dictat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 125/2010 de 14 de setembre.
  • Llei 49/2002 de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.
  • Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Llei 21/2014 del protectorat, que afecta a fundacions i associacions declarades d’utilitat pública, defineix la transparència com un bé públic essencial que contribueix a generar la confiança de la societat en les entitats i respon al compromís ètic d’aquestes entitats de retre comptes davant els ciutadans i els grups d’interès. 
  • Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.

Escriptura de constitució i estatuts

Òrgans de Govern

Organigrama